Vilkår & Betingelser

Nuværende købsbetingelser for ProductKeys.dk (Drevet af Digital License Retailer AS – SE-nummer (Danmark): 13348820 | Org. nr. (Norge): 824379122).

Fordi vi er en norsk virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, kan du ikke finde os i CVR-registret. Du kan bekræfte vores momsstatus ved at tjekke VIES (VAT Information Exchange System): https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation-result

Vælg Danmark som land og indtast VAT Number: 13348820

Introduktion

Dette køb styres af følgende almindelige salgsbetingelser for forbrugerkøb af varer via Internettet. Forbrugerkøb via Internettet reguleres hovedsageligt af aftaleloven, forbrugerkøbsloven, markedsføringsloven, virksomhedsloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren væsentlige rettigheder. Lovene findes på www.lovdata.no. Betingelserne i denne aftale skal ikke opfattes som en begrænsning af de lovbestemte rettigheder, men angiver de vigtigste rettigheder og forpligtelser for parterne i handelen.

Salgsbetingelserne er udarbejdet og anbefalet af den norske Forbrugermyndigheden. For en bedre forståelse af disse salgsbetingelser, se Forbrugermyndighedens vejledning her.

1. Aftalen

Aftalen består af disse salgsbetingelser, information angivet i ordreløsningen og eventuelle specielt aftalte betingelser. I tilfælde af konflikt mellem informationen vil det, der er specifikt aftalt mellem parterne, sejre, medmindre det er i strid med obligatorisk lovgivning.

Aftalen suppleres også med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

2. Parterne

Sælgeren er:

ProductKeys.dk

Forretningsadresse:
Markens gate 8
4611 Kristiansand
Norge

Postadresse:
Postboks 12
4661 Kristiansand
Norge

E-mail: [email protected]
Telefon: +47 95553396 (kun til forretningsforespørgsler)
Virksomhednavn: Digital License Retailer AS
SE-nummer (Danmark): 13348820 | Org. nr. (Norge): 824379122

og betegnes i det følgende som sælger / sælgeren.

Køberen er den forbruger, der afgiver ordren og i det følgende benævnt køber / køberen.

3. Pris

Den angivne pris for varerne og ydelserne er den samlede pris, køber skal betale. Denne pris inkluderer alle skatter og ekstra omkostninger. Meromkostninger, som sælger ikke har oplyst om inden købet, afholdes ikke af køber.

4. Aftaleindgåelse

Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har sendt deres ordre til sælgeren.

Aftalen er dog ikke bindende, hvis der er en skrive- eller indtastningsfejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i onlinebutikken eller i købers ordre, og den anden part indså eller burde have indset, at der var en sådan fejl.

5a. Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælgeren til køberen.

Hvis køberen bruger et kredit- eller betalingskort, når han betaler, kan sælgeren reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Kortet debiteres samme dag, som varen sendes.

Ved betaling med faktura udstedes fakturaen til køberen ved afsendelse af varen. Betalingsfristen er angivet på fakturaen og er mindst 14 dage efter modtagelsen.

Købere under 18 år kan ikke betale med efterfølgende faktura (Vi tilbyder i øjeblikket ikke betaling via faktura).

5b. Digital tegnebog (“My Wallet” under “Min konto”)

For hvert køb, der foretages i onlinebutikken, modtager hver registreret kunde 10% af købsprisen i sin digitale tegnebog (Cashback). Cashback kan bruges i sin helhed til fremtidig handel til både delvis og fuld betaling for varer. Den digitale tegnebog kan også genopfyldes med ekstra kredit, når du bruger betalingsmetoderne i onlinebutikken. Det er ikke muligt at betale hverken genopfyldt kredit eller Cashback tilbage til bankkontoen. Saldoen i din digitale tegnebog udløber efter 12 måneder fra datoen for køb/optjening. Dette gælder både optjente cashback og manuelle wallet-top-ups. Vi forbeholder os retten til at fjerne saldoen i din digitale tegnebog og blokere din konto, hvis vi opdager misbrug af tjenesten.

6. Levering

Levering sker, når køberen eller hans repræsentant har overtaget varen (seriekode til spillet eller softwaren).

Alle vores produkter leveres digitalt i form af en produktnøgle til produktet. De fleste produktnøgler leveres automatisk og kan afhentes umiddelbart efter køb. Sådan finder du koden:

  1. Gå til “Min konto” ved at klikke på øverste højre hjørne af websiden: “Hej, [dit navn]”.
  2. Tryk på “Ordrer“. Find det rigtige ordre-ID, og tryk på “VIS” helt til højre under overskriften “HANDLINGER”.
  3. Under det samlede beløb på ordresiden finder du produktnøglerne for hvert produkt, du har købt.

HVIS DU IKKE FINDER PRODUKTNØGLEN:

Hvis produktnøglen ikke er angivet på ordresiden, sendes den automatisk til dig via e-mail inden for en time fra købstidspunktet (mandag – søndag 09:00 – 23:00).

Hvis du ikke har modtaget produktnøglen efter to timer, bedes du kontakte os.

7. Fortryd

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis leveringen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, og forbrugeren anerkender, at fortrydelsesretten således er mistet. (jf. § 22 n) i fortrydelsesretten (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8)På ProductKeys.dk ønsker vi på den anden side at tilbyde en bedre kundeoplevelse og derfor tilbyde en 14-dages returret i henhold til afsnit 34 i fortrydelsesretten . Dette kræver, at produktkoden ikke er indløst.
8. Forsinkelse og manglende levering – køberrettigheder og frist for indberetning af krav
Hvis sælgeren ikke leverer varerne eller leverer det for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder fra køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i kapitel 5 i forbrugerkøbsloven tilbageholde købsprisen, kræve opfyldelse, annullere aftalen og / eller kræve erstatning fra sælgeren.I tilfælde af krav om myndighedsovertrædelse skal bevisførelsen være skriftlig (for eksempel e-mail).

Oppfyllelse

Hvis sælgeren ikke leverer varerne eller leverer det for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder fra køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i kapitel 5 i forbrugerkøbsloven tilbageholde købsprisen, kræve opfyldelse, annullere aftalen og / eller kræve erstatning fra sælgeren.

I tilfælde af krav om myndighedsovertrædelse skal bevisførelsen være skriftlig (for eksempel e-mail).

Hævning

Hvis sælgeren ikke leverer produktet (produktnøglen) på leveringstidspunktet, skal køberen opfordre sælgeren til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Hvis sælgeren ikke leverer varerne inden for den ekstra frist, kan køberen annullere købet.

Køberen kan dog annullere købet med det samme, hvis sælgeren nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering på det aftalte tidspunkt var afgørende for indgåelsen af aftalen, eller hvis køberen har meddelt sælgeren, at leveringstiden er afgørende.

Hvis varen (produktnøglen) leveres efter den ekstra frist, der er fastsat af forbrugeren, eller efter den leveringsdato, der var afgørende for indgåelsen af aftalen, skal krav om annullering fremsættes inden for en rimelig tid efter, at køberen blev underrettet om leveringen.

Kompensation

Køberen kan kræve erstatning for et vist tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælgeren beviser, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne være taget i betragtning på aftaletidspunktet, undgået eller overvinde konsekvenserne.

9. Manglen på varen – købers rettigheder og fristen for klagen

Hvis der er en mangel i varen, skal køberen inden for en rimelig tid efter, at den blev opdaget eller burde have været opdaget, underrette sælgeren om, at han eller hun vil påberope sig manglen. Køberen har altid annonceret i tide, hvis det sker inden for 2 måneder. fra defekten blev opdaget eller burde have været opdaget. Klager kan fremsættes inden for to år efter, at køberen har overtaget varen. Hvis varen eller en del af den er beregnet til at vare betydeligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køberen eller omstændighederne fra køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i forbrugerkøbsloven, kapitel 6 tilbageholde købsprisen, vælge mellem korrektion og levering, kræve en prisnedsættelse, kræve aflyst aftale og / eller kræve erstatning fra sælger.

Klager til sælgeren skal ske skriftligt.

Korrektion eller genlevering

Køberen kan vælge mellem at kræve korrigeret mangel eller levering af lignende varer. Sælgeren kan imidlertid gøre indsigelse mod købers krav, hvis gennemførelsen af kravet er umulig, eller hvis sælgeren har urimelige omkostninger. Korrektion eller levering skal ske inden for en rimelig tid. Sælgeren har principielt ikke ret til at gøre mere end to afhjælpende forsøg på den samme mangel.

Prisreduktion

Køber kan kræve et passende prisafslag, hvis varen ikke rettes eller omleveres. Det betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktlig stand. Er der særlige grunde hertil, kan prisrabatten i stedet sættes lig med manglens betydning for køber.

Hævning

Hvis varen ikke rettes eller genudleveres, kan køberen også annullere købet, når manglen ikke er ubetydelig.

10. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers standard

Hvis køberen ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælgeren eller omstændighederne fra sælgeren, kan sælgeren i henhold til reglerne i forbrugerkøbsloven kapitel 9 tilbageholde varerne, kræve opfyldelsen af aftalen, kræve aftalens annulleret og kræve erstatning fra køberen. Sælgeren kan også efter omstændighederne kræve renter på forsinket betaling, opkrævningsgebyrer og et rimeligt gebyr for uafhentede varer.

Opfyldelse

Sælgeren kan opretholde købet og kræve, at køberen betaler købsprisen. Hvis varen (produktnøglen) ikke leveres, mister sælgeren sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremme kravet.

Hævning

Sælgeren kan opsige aftalen, hvis der er en væsentlig betalingsmislighed eller andet væsentligt brud fra køberens side. Sælgeren kan dog ikke trække sig tilbage, hvis hele købsprisen er betalt. Hvis sælgeren fastlægger en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køberen ikke betaler inden for denne frist, kan sælgeren annullere købet.

Renter ved forsinket betaling / opkrævningsgebyr

Hvis køberen ikke betaler købsprisen i overensstemmelse med aftalen, kan sælgeren kræve renter på købsprisen i henhold til lov om forsinkelsesrenter. I tilfælde af manglende betaling kan kravet, efter forudgående varsel, sendes til køberen, derefter holdes ansvarligt for gebyrer i henhold til inkassoloven.

11. Garanti

Garanti fra sælgeren eller fabrikanten giver køberen rettigheder ud over dem, som køberen allerede har i henhold til obligatorisk lov. En garanti pålægger derfor ikke begrænsninger for købers ret til klage og krav i tilfælde af forsinkelser eller mangler i overensstemmelse med klausul 9 og 10.

12. Personlige oplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af ​​indsamlede personoplysninger, er sælgeren. Medmindre køberen samtykker til andet, i overensstemmelse med loven om personoplysninger, kan sælgeren kun indsamle og gemme de personlige oplysninger, der er nødvendige for sælgeren til at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personlige oplysninger vil kun blive videregivet til andre, hvis det er nødvendigt for sælgeren at gennemføre aftalen med køberen eller i lovbestemte tilfælde.

For at kunne betjene dig bedst muligt er det nødvendigt, at vi har tilstrækkelig information om dig som kunde. Efter at have gennemgået, hvad der er gemt af oplysninger om vores kunder, mener vi, at der ikke er følsomme eller kritiske data, der er gemt hos os, og at de kan misbruges.

Vi kan forsikre dig om, at vores interne rutiner ikke tillader udenfor at få følsom eller kritisk information.

Der er ingen følsomme eller kritiske data, der er gemt i forbindelse med brugen af vores betalingsløsninger.

Vores politik er, at vi ikke sælger, handler eller på anden måde formidler information af nogen art om dig som kunde til en tredjepart uden dit samtykke.
Alle sider ved lagring af information er sikkert sikret.

12.1 Opbevaring af personlige oplysninger

Regnskabsloven kræver, at vi gemmer transaktionsdata i 5 år. For at sikre kundernes rettigheder i forbindelse med garantier og klager i henhold til lov om forbrugerkøb, købsloven og vores salgsbetingelser, gemmer vi købshistorik i 10 år.

12.2 Sikkerhed for personlige oplysninger

Vi hos ProductKeys.dk har gode rutiner og omfattende foranstaltninger til at sikre, at uautoriserede personer ikke får adgang til dine personlige oplysninger, og at behandlingen af ​​data sker i overensstemmelse med kravene i gældende lovgivning. Eksempler på sådanne foranstaltninger er risikovurderinger, implementering af organisatoriske og fysiske foranstaltninger, adgangsstyring og arkiveringsrutiner samt rutiner til håndtering af data og opfølgning af anmodninger vedrørende adgang til, rettelse og sletning.

Du kan være sikker på, at vi gemmer dine personlige oplysninger på en sikker måde.

12.3 Ændring eller sletning af personlige oplysninger

Vil du ændre dit navn eller slette din konto hos os? Kontakt os venligst på [email protected]

13. Konfliktløsning

Klager rettes til sælgeren inden for en rimelig tid, jf. § 9 og 10. Parterne bestræber sig på at løse eventuelle tvister i mindelige vilkår. Hvis dette mislykkes, kan køberen kontakte det norske Forbrugerrådet for mægling. Det norske Forbrugerrådet er tilgængeligt på +47 23 400 500 eller https://www.forbrukerradet.no/contact-us